SP 162

Flaga Ukrainy

Nasze Ekologiczne Pracownie

Nasze Ekologiczne Pracownie - logo

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania : „ Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi”;

Wartość ogólna zadania: 50 000 zł;

Dofinansowanie ze środków WFOCH i GW:  45 000 zł;

W okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 162 ( ul. Strzelecka 5) dokonano modernizacji terenu zielonego w ramach realizacji projektu „ Nasze ekologiczne pracownie”. Głównym celem  projektu było zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego „ Eko-pracownia pod chmurką”, umożliwiającego realizację nowej podstawy programowej z zakresu treści przyrodniczych
i ekologicznych w formie zajęć terenowych. W ramach projektu o łącznej wartości 50,000 zł zostało zakupionych i wykonanych  m.in. 6 ławostołów  umożliwiających uczniom na pracę w grupach – ustawionych w centralnej, otwartej części terenu, 2 tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej, ścieżka
z drewnianymi tropami prowadzącymi do 4 tablic edukacyjnych zawierających informacje nt. czterech gromad zwierząt. Zakupiono i posadzono od strony ogrodzenia wiele gatunków roślin ogrodowych m. in. roślin miododajnych wabiących owady, w sąsiedztwie, których postawiono ul dydaktyczny, domki dla owadów co ułatwia uczniom obserwację ich zachowania w naturalnych warunkach. Na drzewach zainstalowano budki dla ptaków, zamontowano poidełka, co sprzyja bezpośredniej obserwacji ptaków w najbliższym otoczeniu. Przy wejściu na teren punktu dydaktycznego została zainstalowana stacja meteorologiczna umożliwiająca uczniom odczyt oraz pomiar temperatury, wilgotności powietrza czy ilości opadów. W jej sąsiedztwie zamontowano również zegar słoneczny. Wzdłuż żywopłotu , pod okazałymi modrzewiami, został założony w donicach ziołowy zakątek- zielnik, do którego zakupiono liczne gatunki ziół oraz warzywnik do upraw sezonowych. Obszar punktu dydaktycznego oraz wejście do szkoły zostały wzbogacone o donice z kwiatami.  Zakupienie roślin uprawnych typu malina, borówka, truskawka pozwoliło na stworzenie grządki roślin jagodowych. Wyposażenie punktu dydaktycznego
w różnorodny sprzęt ogrodniczy ( grabki, łopatki, konewki itp.) służący do pielęgnacji i uprawy roślin, pozwoliły uczniom na bezpośrednie angażowanie się w zagospodarowanie przestrzeni ogrodu szkolnego.  W bezpośrednim sąsiedztwie punktu dydaktycznego – wzdłuż linii ogrodzenia i chodnika- stworzono ścieżkę sensoryczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów, m.in. szyszek, kory drzew, kamieni otoczaków, żwiru, piasku. Oprócz elementów wyposażenia punktu dydaktycznego zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, służących i wzbogacających realizację programu edukacyjnego , m.in. gry planszowe edukacyjne, atlasy roślin i zwierząt, tablice edukacyjne, quizy przyrodnicze, puzzle drewniane itp.

Podejmując działania zaplanowane do realizacji w eko-pracowni, uczniowie poznali: różne gatunki roślin (drzew liściastych i iglastych, krzewów, ziół) występujących w najbliższym otoczeniu; zasady uprawy roślin uprawnych, ozdobnych ; przykłady zróżnicowanej budowy roślin i zwierząt w związku
z przystosowaniem do warunków życia; procesy i prawa rządzące przyrodą; właściwości  różnych gleb , podłoża i sposoby ich wykorzystania do określonych upraw; sposoby zastosowania i wykorzystania różnych narzędzi ogrodniczych do celów pielęgnacyjnych w ogrodzie szkolnym. Efektem podjętych działań  jest również budzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej, odnoszącej się do tego,  że stan przyrody, otoczenia zależy od działalności i zachowań człowieka.       W ramach realizacji projektu „ Eko-pracownia pod chmurką” uczniowie doświadczyli również odpowiedzialnego planowania i organizowania pracy w ogrodzie , czego wynikiem jest nabywanie umiejętności współpracy w grupie , systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadanie. Realizacja projektu przyczyniła się również do propagowania aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania, gdyż walory wychodowanych plonów uczniowie będą mogli wykorzystać do przygotowania zdrowych posiłków ( zioła, truskawki, borówki).W pielęgnację punktu dydaktycznego zaangażowali się również pracownicy obsługi i administracji, którzy dbali o ten teren, zapewniając nowym nasadzeniom odpowiednia pielęgnację , pieląc rabaty i podlewając rośliny. W aranżację nowego punktu dydaktycznego dbali również uczniowie klas I-III, którzy pod okiem nauczyciela sadzili rośliny rabatowe, rośliny doniczkowe oraz zioła. Punkt dydaktyczny w pełni umożliwił  stworzenie  aranżacji terenu zieleni połączonej z elementami edukacji ekologicznej, środowiskowej oraz miejscem wypoczynku dla uczniów. Ogród szkolny stworzony w ramach projektu „ Eko pracownia pod chmurką” to żywa pracownia , w której uczniowie mogą prowadzić ciekawe obserwacje, badania , doświadczenia ; gdzie mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą
ze świata roślin i zwierząt – jakiego nie zastąpi nawet najlepiej dydaktycznie wyposażona pracownia szkolna. Projekt „ Eko-pracownia pod chmurką” pozwolił na trwałe wzbogacenie szkolnego ogrodu dydaktycznego w nowe elementy – przyjazne zwierzętom, dosadzenie nowych roślin dekoracyjnych
i uprawnych; przybliżenie bogactwa zwierząt – poznanie gatunków , które potencjalnie mogą zamieszkiwać w ogrodzie; rozwijanie różnorodnej percepcji 
w procesie obcowania z naturą (wyczulenie na zapachy, smaki, kolory i dźwięki, odkrywanie struktur i faktur, rozwijanie zmysłu obserwacji). Powstała eko-pracownia pozwala trwale przyczyniać do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych- do kształtowania pożądanych postaw
i zachowań. Uczniowie poszerzyli swoja znajomość świata przyrody z wykorzystaniem naturalnych okazów roślin oraz tablic i pomocy edukacyjnych, co przyczyniło się do lepszego, polisensorycznego zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie , a co za tym idzie, świadomego szanowania przyrody. Uczniowie współpracując w grupach  dzielili się wiedzą , doświadczeniami , uczyli się od siebie wzajemnie , zdobywając jednocześnie doświadczenie przyrodnicze jak i umiejętności związane ze współpracą .Powstanie punktu dydaktycznego przyczyniło się do stworzenia bezpiecznej przestrzeni do spędzania przerw śródlekcyjnych, prowadzenia lekcji w terenie, rozmów z pedagogami, nauczycielami w  warunkach neutralnych, wpływających pozytywnie i wyciszająco na dobre samopoczucie ( ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z dysfunkcjami).Przed szkołą na terenie ogrodu umieszczono tablicę zawierającą najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu: nazwa projektu, logo WFOŚiGW w Łodzi. Dokumentacja zdjęciowa –
w postaci prezentacji multimedialnej – z realizacji projektu została umieszczona na stronie szkoły, dodatkowo informacje o realizacji projektu przedstawiono podczas zebrań
z rodzicami oraz podczas posiedzeń rad pedagogicznych.

 

Sprawozdanie zdjęciowe z realizacji projektu „Eko-pracownia pod chmurką” w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi.

Całościowy efekt zagospodarowania terenu eko – pracowni: tropy prowadzące do 4 gromad zwierząt, drewniane ławo-stoły umożliwiające prowadzenie zajęć klasowych, drewniane tablice edukacyjne.

W zakupionych donicach stworzono „Ziołowy zakątek” z nasadą licznych ziół.

Drewniane tropy zwierząt prowadzące do informacji nt. 4 gromad zwierząt.

Stacja meteorologiczna pozwalająca uczniom na pomiar temperatury i ciśnienia powietrza, siły wiatru oraz ilości opadów.

Ul dydaktyczny oraz drewniane domki dla owadów służące naturalnej obserwacji zwierząt w terenie.

Tablice edukacyjne przybliżają treści nt. „Co daje nam las”  oraz „Ssaki naszych lasów”.

Opatrzone są tabliczką informującą o realizacji projektu z funduszy WFOŚiGW.

W sąsiedztwie stacji meteorologicznej postawiono również zegar słoneczny.

Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie ścieżki sensorycznej z naturalnych materiałów oraz darów przyrody.

Skip to content