SP 162

Flaga Ukrainy

Stołówka

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie:


Uchwały Nr XXVIII/568/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź

 

1. Obiady wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
2. Stołówka szkolna wydaje obiady:
– podczas przerw lekcyjnych
godz. 11.30 – 11.45
godz. 12.30 – 12.45
godz. 13.30 – 13.45
3. W wyjątkowych wypadkach dyrektor szkoły ustala inne godziny wydawania obiadów.
4. Na tablicy ogłoszeń wywiesza się informacje dotyczące jadłospisu na dany tydzień oraz inne informacje dotyczące wydawanych obiadów.

Wpłaty za obiady dokonujemy tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej Nr 162.

Numer konta:       21 1240 1037 1111 0011 0910 9557

Podając w kolejności: imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata, jeżeli nie za wszystkie dni, to bez których dni albo za jakie dni.

Termin wpłat: od 21 do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy.

Koszt jednego obiadu dla uczniów 6,50 zł
Dla nauczycieli: 7,70 

5. Odliczenia obiadów spowodowane chorobą, wyjściem poza teren szkoły z nauczycielem, wycieczką szkolną lub innymi zaistniałymi przyczynami należy zgłosić dzień wcześniej w sekretariacie SP 162 osobiście lub telefonicznie
0-42 646-20-02 (np. zgłoszenie dokonane w dniu 05.09.2021r. będzie odliczone dopiero od dnia 06.09.2021r., tj. następnego dnia po zgłoszeniu z niekorzystania z opłaconych obiadów).

6. W przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania z obiadu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

Harmonogram wpłat

Obiady harmonogram 2023/24
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie w/w terminów. Dziękujemy.
Dla ułatwienia państwu przeliczania poszczególnych dni uwzględniając święta, dni dyrektorskich podajemy poniższe tabelki.
Harmonogram - obiady: 09.2023
Harmonogram - obiady: 10.2023
Harmonogram - obiady: 11.2023
Harmonogram - obiady: 12.2023
Harmonogram - obiady: 01.2024
Harmonogram - obiady: 02.2024
Harmonogram - obiady: 03.2024
Harmonogram - obiady: 04.2024
Obiady - maj 2024
06.2024

Zasady Kulturalnego Zachowania w Stołówce Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego

1.  Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać osoby spożywające obiad.
2.  W czasie obiadu dyżury pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
3.  W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem obiadu.
4.  Uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.
5.  Po wejściu do stołówki uczniowie powinni położyć plecaki w wyznaczonym miejscu
6.  Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu (nie zajmujemy miejsc kolegom) .
7.  Po odebraniu obiadu z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój talerz do stolika i spożywa z zachowaniem kultury.
8.  Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub nie stosować innych niestosownych zachowań.       Nie używamy wulgaryzmów.
9.  Po skończeniu jedzenia pozostawiamy po sobie porządek i czystość na stoliku oraz pod nim, odnosimy talerze, sztućce, kubek do                  wyznaczonego okienka( zmywalni).
10.  Za szkody spowodowane umyślnie przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice.
11.  O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce poinformowany będzie wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz rodzice.

Skip to content