SP 162

Flaga Ukrainy

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp162lodz.pl

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2022-03-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-03-17.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Monika Bagiw-Stuczyńska,

dyrektor@sp162.elodz.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

42 646 20 02
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Powszechna 15, 93-321 Łódź

W budynku znajdują się trzy wejścia od [Powszechnej, Wdzięcznej i Socjalnej]. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ulicy Powszechnej 15, które przeznaczone jest dla gości znajduje się winda.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Obecny jest w nim pracownik służący pomocą i dbający o bezpieczeństwo budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami.

Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze i wszystkie pomieszczenia w bloku A oraz korytarz i pomieszczenia na parterze bloku B oraz bloku sportowego. Do pozostałej części bloku B i bloku sportowego prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w bloku A i B oraz w bloku sportowym.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr 162 – budynek dla klas I-III, ul. Strzelecka 5, 93-323 Łódź

W budynku znajdują się dwa wejścia od [Strzeleckiej i Socjalnej] oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Strzeleckiej znajduje się podjazd dla wózków. Jest to wejście przeznaczone dla gości.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Obecny jest w nim pracownik służący pomocą i dbający o bezpieczeństwo w budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części budynku prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołazu. W budynku nie ma windy.

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..
 • Skip to content